เกษตรลี้ นำเกษตรกรศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มในพื้นที่ อำเภอบ้านโฮ่ง

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่กระเทียม ตำบลศรีวิชัย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่ากระเทียม และการเชื่อมโยงการตลาด ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีนางสุกัลณี เสนานุช ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูนและว่าที่ ร.ต. ชนะ ไชยชนะ ประธานกลุ่มให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน