เกษตรลี้ ติดตามและเยี่ยมเยือนการดำเนินกิจกรรมของ Smart farmer ตำบลนาทราย

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งการเกษตรชำนาญการ และนายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและเยี่ยมเยือนการดำเนินกิจกรรมของ Smart farmer ตำบลนาทราย พร้อมสนับสนุนสารเร่ง พด. เพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตร ณ หมู่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน