เกษตรลี้ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ตำบลดงดำ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ กล่าวเปิดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และมอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่ปี 2562) มีเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยมาถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในครั้งนี้ เกษตรกรจำนวน 33 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงดำ หมู่ 3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน