เกษตรลี้ จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้นำในหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ กล่าวเปิดการอบรม กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ และมอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้นำในหลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแนวทางการจัดตั้งแปลงใหญ่ลำไย มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้