เกษตรลี้ จัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ กล่าวเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และมอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ สตรอง นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นายเนตรดุล บุญทวีศํกดิ์ และนางสาวชลชลิดา ศรียาบ ดำเนินการจัดอบรมกิจกรรม ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมย่อย  ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม ปี 62 และ 63) ตำบลแม่ตืน จุดที่ 1 เกษตรกรจำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว จุดที่ 2 เกษตรกรจำนวน 30 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ตืน หมู่ 3 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน