เกษตรลี้ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มสวนผักสุคลธ์ ภูก้อ เกษตรกรจำนวน 10 ราย ณ ที่ตั้งกลุ่มสวนผักสุคลย์ ภูก้อ หมู่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน