เกษตรลี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจัดกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมย่อย ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม ปี 62 และ 63) ตำบลแม่ตืน จุดที่ 1 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1 จุดที่ 2 เกษตรกรจำนวน 10 ราย ณ หมู่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน