เกษตรลี้ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาดให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่กระเทียมตำบลศรีวิชัย

วันที่ 25-26 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาดให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่กระเทียมตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับความร่วมมือจาก สุกัลณี เสนานุช ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ในการพบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับสถานการราคากระเทียม และแนวโน้มการตลาด รวมถึงแนะนำช่องทางการด้านการตลาดกระเทียม ณ ศาลาเอนกประสงคฺ์บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน