เกษตรลี้ ออกพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ ศพก.เครือข่ายตำบลป่าไผ่

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งการเกษตรชำนาญการ นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ ศพก.เครือข่ายตำบลป่าไผ่ (นายไพโรจน์ มีสอน) ณ หมู่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน