เกษตรลี้ จัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer )

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งการเกษตรและนายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  อบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล เกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน