เกษตรลี้ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและต่ออายุวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ตำบลนาทราย

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและต่ออายุวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน