เกษตรลี้ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงลำไยต้นแบบและเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่ตำบลนาทราย

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงลำไยต้นแบบของนายคงกระพัน ปะอ้าย และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในพื้นที่ หมู่ 5 บ้านแม่หว่างต้นผาง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน