เกษตรลี้ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอลี้ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน