เกษตรลี้ เยี่ยมเยือนแปลงต้นแบบการผลิตลำไยคุณภาพ ตำบลนาทราย

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเนตรดุล บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยือนแปลงต้นแบบการผลิตลำไยคุณภาพของ   นายคงกระพัน ปาอ้าย เกษตรกรผู้ทำสวนลำไย บ้านแม่หว่าง ม.5 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน