เกษตรลี้ ติดตามและเยี่ยมเยียน Young Smart Farmer ตำบลศรีวิชัย

วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดย นายสัญญา แก้วอร่าม มอบหมายให้นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและเยี่ยมเยียน Young Smart Farmer ตำบลศรีวิชัย (ว่าที่ร.ต.หญิง เสาวนีย์ อนุวณิชรุทธเวช ) ที่มีกิจกรรมด้านการปลูกแบบผสมผสาน โดยในช่วงนี้มีพืชผักปลอดภัย และพืชผักอินทรีย์จำหน่ายให้แก่คนในชุมชน ในราคากิโลกรัมละ 90 บาท ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดี ณ หมู่ 10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพู