เกษตรลี้ มอบ พืชผักโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยและในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเนตรดุล บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการมอบ พืชผักโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยและในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านปางส้าน  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.5 ตำบลดงดำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน