เกษตรลี้ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงสาธิตโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา


วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดย นายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพ pgpr ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงสาธิต เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย pgpr ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ณ หมู่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 รา