เกษตรลี้ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย สาขาลำพูน ตรวจสอบพื้นที่กรีดยางพาราของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา ปี 2563/64


วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสอบพื้นที่กรีดยางพาราของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารา ปี 2563/64 ร่วมกับนายวิทูรย์ พงศ์จันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 การยางแห่งประเทศไทย สาขาลำพูน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน10 ราย ณ หมู่ 4 8 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน