เกษตรลี้ ประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอลี้ ( ระยะที่ 3 )

วันอังคารที่ 27ตุลาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนางกฤษณา กันทะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯระดับอำเภอลี้ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอลี้ ( ระยะที่ 3 ) และคัดเลือกเกษตรกรและแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลเพื่อเข้าร่วมโครงการฯภายใต้โครงการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน