ประกาศ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผู้รับจ้างงานและผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมภาษณ์