เกษตรลี้ เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเองและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย / ภัยแล้ง อย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเองและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย / ภัยแล้ง อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน