เกษตรลี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม้โจ้และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม้โจ้และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนเพื่อส่งเสริมระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประเด็นการเรียนรู้ในหัวข้อ การวิเคราะห์ปลูกอินทรีย์ การเพาะเห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน และการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์และน้ำหมักชีวภาพในการเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 102 ราย โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการฝึกอบรม ณ หอประชุมเมืองนักบุญ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน